Vedtægter

21. juni 2017

Vælgerforeningen
Venstre i Frederikssund
Vedtægter

Foreningens navn er:
Vælgerforeningen Venstre i Frederikssund

§ 1
Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:
• Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed.
• Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.
• Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet.
• Retten til privat ejendom.

§ 2
Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening.

Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end en vælgerforening.

Stk. 2
Vælgerforeningen kan beslutte, at et medlemskab kan gælde for et kalenderår eller kan gælde for 12 måneder.

Stk. 3
Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen og opstillingsmødet – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår, og de kan ikke udøves før ugedagen efter kontingentbetalingen.

Stk. 4
Medlemskontingent, der opkræves under et, består af kontingent til vælgerforeningen, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5
Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6
Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

§ 3
Eksklusion

Vælgerforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser.

Stk. 2
Medlemmet og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen jf. stk. 1.  Ved beslutning om eksklusion kræves at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 3
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusionen efter stk. 1 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for kommuneforeningens førstkommende generalforsamling.

Den ekskluderede har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.

Stk. 4
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på kommuneforeningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.  Den ekskluderede – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For stadfæstelse af bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 5
Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal af kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer, eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer, stemme for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning og afgørelsen er endelig.

Stk. 6
Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europaparlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab af Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 7
Ved ophør som medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europaparlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelsen/byråd, regionsråd, Folketinget, Europaparlamentet bortfalder medlemsskab af Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 8
En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i vælgerforeningen med mindre bestyrelsen, der har truffet beslutningen om eksklusion, jf. stk. 1 og stk. 5, omgør denne beslutning.

§ 4
Opgaver og ansvar

Vælgerforeningens opgaver og ansvar:

• Medlemshvervning
• Medlemspleje og gentegning
• Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
• Deltagelse i nærdemokratiet
• Sikre V-aktivitet i nærområdet
• Engagement i nærområdet med V-lokalgrupper og V-projektgrupper
• Kommunalvalg – med evt. opstilling af kandidater, jf. § 17 i Venstres vedtægter
• Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
• Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog § 12, stk. 2 i Venstres vedtægter
• Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
• Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 5
Generalforsamling og dagsorden

Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af delegerede til landsmødet
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter
11. Eventuelt

Stk. 2
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar.  Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når formanden, en tredjedel af bestyrelsen eller en fjerdedel af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom. Anmodningen tilgår formanden, som skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

§ 7
Opstillingsmøde

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmødet i vælgerforeningen har alle medlemmer, der har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet og har bopæl i kommunen.

Stk. 2
Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 8
Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst 4 medlemmer.

Stk. 2
Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, jf. dog stk. 1.

Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4
Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter fra Venstres Ungdom.

Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 7
Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 8
Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

Stk. 9
Vælgerforeningen forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra bestyrelsen.

§ 9
Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter.

Stk. 2
Inden 1. februar skal bestyrelsen indberette medlemstal i det foregående kalenderår til kommuneforeningens formand. Indberetningen lægges til grund for kommuneforeningens opkrævning af kontingent hos vælgerforeningen.

Stk. 3
Inden 15. februar skal bestyrelsen indbetale kontingent til kommuneforeningen for kommuneforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 4
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 bortfalder, hvis kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.

§ 10
Fællesbestemmelser

Foreningen er endvidere forpligtet til fællesbestemmelserne i Venstres vedtægter §§ 42-50 samt §§ 51 og 52. I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.